Hjem
>
Bærekraft
>
Klima og miljø

Klima og miljø

Hjem
>
Bærekraft
>
Klima og miljø

Klima og miljø

Baneservices ambisjon er å ta en tydelig rolle og være en pådriver i bransjen for en mer miljøvennlig og bærekraftig produksjon av å våre tjenester og leveranser.

Baneservices ambisjon er å ta en tydelig rolle og være en pådriver i bransjen for en mer miljøvennlig og bærekraftig produksjon av å våre tjenester og leveranser.

Vi har følgende ambisjoner og mål for å bidra til et godt ytre miljø:

  • Ingen store miljøutslipp
  • Ingen alvorlige miljøulykker
  • Vi skal halvere klimagassutslippene våre innen 2030, i forhold til 2020.
  • Sorteringsgrad over 95 prosent

Klima  

Vi har de siste årene økt vår satsing på klimavennlig produksjon og etablert et viktig miljøprosjekt. Miljøprosjektet er satt i gang for å bli en ledende klimavennlig aktør i bransjen. Prosjektet har satt ambisiøse mål innenfor klima og miljø for virksomheten, og målene er en integrert del i konsernets overordnede strategi. En viktig del av prosjektet er et langsiktig investeringsprogram der utskifting av dagens maskinpark til mer klimavennlige maskiner er det viktigste tiltaket.

Klimarisiko og muligheter

Det er foretatt en vurdering av konsernets risiko knyttet til klimaendringer innenfor:

  • Fysisk risiko; hvordan vår virksomhet blir påvirket av fysiske klimaendringer
  • Overgangsrisiko; regulatoriske og teknologiske endrede rammebetingelser

Konsernets fysiske risiko er vurdert til å være liten. Dette omfatter for eksempel fysiske lokasjoner som forholdsvis enkelt kan erstattes dersom det blir nødvendig. Når det gjelder regulatoriske og teknologisk endrede rammebetingelser, forventer vi at disse vil komme fremover og at det vil påvirke våre leveranser.

Kundene våre er store offentlige infrastruktureiere, og endrede krav fra offentlige myndigheter og fra kundene vil gjelde alle leverandørene i markedet. Som den ledende leverandøren av banerelaterte tjenester vil Baneservice bidra aktivt i dialogen med både kundene og myndigheter i arbeidet mot en mer miljøvennlig produksjon.

På prosjektene gjennomføres det miljørisikovurderinger hvor risikoer blir identifisert og rangert. Miljørisikovurderingen i kombinasjon med lovverk og kontraktskrav er grunnlaget for mål og tiltak innenfor miljøarbeidet i prosjektene.

Klimaendringene er ikke kun en risiko, men vil også gi muligheter i markedet som konsernet opererer i. Større risiko for skade og endringer i infrastrukturen gir økt markedspotensial og større etterspørsel etter Baneservice sine tjenester.

Sirkulærøkonomi

Baneservice måler og rapporterer på sorteringsgrad for avfall. Et tiltak for å redusere avfall er å gjenbruke materialer som ellers blir kastet. Materiellgrupper som vurderes gjenbrukt er bl.a. sviller, skinner, veksler, pukk, masser og elektronisk materiell.

Sorteringsgrad for avfall i 2021
Alle prosjektene og våre øvrige lokasjoner skal kildesortere avfallet slik at det i størst mulig grad kan gjenvinnes. Tallene gjelder kun Baneservice AS.

Miljø  

Baneservice er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001. Selskapet er medlem av UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft, samt NORSIRK som er en landsdekkende produsentansvarsordning som gjenvinner EE-avfall, emballasje og batterier. Baneservice har også skrevet under på EBA’s “Strakstiltak for entreprenører”, strakstiltakene innebærer bl.a. reduksjoner i klimagassutslipp fra materialer og maskiner, miljøpåvirkning på omgivelser og gjenbruk.

Klima- og miljøpolicy

Baneservice er ledende og en tydelig bidragsyter i arbeidet med å sikre et bærekraftig miljø.

Vår virksomhet påvirker det ytre miljøet, både direkte gjennom prosjektene våre og indirekte gjennom aktivitetene til leverandørene og samarbeidspartnerne våre. Derfor driver Baneservice med kontinuerlige forbedringer av vårt miljøarbeid:

  • Vi tar ansvar for å oppfylle kundekrav samt lover og forskrifter og andre krav
  • Vi stiller strenge krav til oss selv for å redusere bedriftens CO2 utslipp og andre utslipp til ytre miljø, og for å bedre kildesortering av avfall
  • Vi fører en åpen dialog med byggherre, underentreprenører og leverandører for å påvirke disse til å velge bærekraftige løsninger - best sammen
  • Vi er fremtidsrettet og vurderer miljøvennlige løsninger der valg finnes

No items found.

Eierstyring og selskapsledelse

Baneservice følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Her finner du styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse.

Se alle rapporter
Dronefoto av jernbanespor på Eidsvoll.

Likestillingsredegjørelse

Alle arbeidsgivere har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og dokumentere og redegjøre for arbeidet.

Her finner du vår likestillingsredegjørelse.

Se alle rapporter
En Banerservice ansatt som klatrer ned en stige på en maskin.

Aktuelt fra Baneservice

Bærekraft
1.6.23

Baneservice gjør store investeringer for en grønnere maskinpark

Les mer
Bærekraft
17.3.23

Historisk signering: Skandinavias første hybride sporjusteringsmaskin

Les mer
Bærekraft
8.12.22

Baneservice forlenger avtalen med Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Les mer
Se alle nyheter

Andre Artikler

15.2.24

Baneservice skal bidra i tidenes største oppgradering på Bergensbanen

Les mer
Selskap
12.2.24

Baneservice AS avslutter 2023 med gode resultater og en solid ordrereserve

Les mer
Prosjekter
7.2.24

Baneservice skal stå for de jernbanetekniske arbeidene på Randklev bru

Les mer
Se alle nyheter