Hjem
>
Bærekraft
>
Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Bakgrunn og formål

De etiske retningslinjene beskriver hvordan Baneservice handler og opptrer slik at vi sikrer at vår virksomhet drives på en etisk og samfunnsansvarlig måte. Retningslinjene skal kjennetegne oss i vårt daglige arbeid.

Forretningside, overordnede strategier og verdier er førende for de etiske retningslinjene.

Retningslinjene skal hjelpe oss til å gjøre de rette valgene når vi som selskap eller som enkeltmedarbeidere står overfor etiske dilemmaer. Er vi i tvil om hvordan reglene skal forstås eller praktiseres, skal vi ta det opp med vår nærmeste leder.

Virkeområde

Alle som arbeider i Baneservice (konsernet) er omfattet av retningslinjene. Vi stiller også krav til at våre underentreprenører og leverandører lever opp til samme etiske standard.

1. Etiske retningslinjer

Vi respekterer de vi omgås

Alle ansatte i Baneservice er verdifulle bidragsytere i vår organisasjon. Derfor behandler vi hverandre med respekt og prioriterer sikkerhet høyt. Vårt mål er at ingen skades i jobben eller som følge av jobben vi gjør. Hver enkelt av oss har et ansvar for dette.

Vi tilstreber rettferdig behandling av alle og opptrer med toleranse og verdighet. Omgangstonen vår domineres av høflighet og respekt for hverandre, og vi aksepterer verken mobbing eller trakassering, verbalt eller fysisk.

Vi anerkjenner at vi jobber i et mangfoldig miljø hvor vi ikke diskriminerer noen verken som følge av kjønn, etnisitet, språk, religion, livssyn, funksjonshemming eller seksuell orientering. I Baneservice etterlever vi menneskerettighetene og ILO konvensjonene (finnes på hjemmesiden fn.no) som blant annet medfører forbud mot barne- og tvangsarbeid og anerkjennelse av retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger.

Vi sikrer og respekterer nasjonale lover om arbeidstakeres rettigheter og om minstelønn samt sikrer at våre ansattes eller innleide arbeidstakeres rettigheter oppfylles.

Vi sikrer og respekterer regler om arbeidsvilkår, herunder arbeidstid og arbeidsmiljø (bl.a. informasjon om helserisiko for arbeidstakere og krav om tilgang til sikkerhetsutstyr).

Ansvarlig forretningsførsel preger vår adferd

Baneservice og alle ansatte i Baneservice respekterer de lover og regler som eksisterer i de landene vi driver virksomhet.

Vi har en nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser. Vi tar verken imot eller tilbyr gaver eller tjenester som kan tolkes å gi giveren en forretningsmessig fordel. Det skal aldri tilbys eller gis noe av verdi til en kunde eller offentlig ansatt for å påvirke eller belønne en handling. Gaver fra nåværende eller potensielt fremtidige forretningsforbindelser skal ikke aksepteres hvis disse har en antatt verdi på over NOK 400 pr år pr giver.

Når det gjelder tilbud om, eller deltakelse i, måltider eller annen representasjon kan dette gjennomføres innenfor anerkjente og etablerte rammer. Som hovedregel skal slik representasjon avklares med overordnet. Det skal alltid eksistere full åpenhet om alle slike gaver eller tjenester, inkludert representasjon.

Dersom vi må bruke agenter og/eller mellommenn, utviser vi særlig varsomhet og påser at betalingen står i rimelig forhold til den tjenesten som leveres. Ikke i noe tilfelle skal honoreringen kunne vekke mistanke om formidling av betaling som skaper utilbørlig fordel.

Baneservice respekterer spillereglene for konkurranse, og vi er derfor varsomme i vår dialog med konkurrenter.

Ansatte skal ikke:

  • Inngå prissamarbeid eller avtale deling av markedet med konkurrenter
  • Inngå avtaler som virker urimelig konkurransehemmende med kunder, konkurrenter eller andre
  • Gi konkurrenter informasjon om prising eller markedsstrategier
  • Foreta urettferdig prisdiskriminering mellom to like kunder

Ansatte som får tilgang til informasjon av konfidensiell eller hemmelig karakter, skal håndtere slik informasjon profesjonelt og slik at ikke uvedkommende får tilgang til den. Dette gjelder både eksternt og internt. Denne taushetsplikten er nedfelt i ansettelses-/arbeidsavtalene.

I forbindelse med anbudsprosesser skal vi utvise særlig aktsomhet.

Baneservice tilstreber åpenhet og transparens. Omgivelsene skal få tilgang til korrekt og objektiv informasjon om Baneservice og vår virksomhet. I dialogen med eierne og andre interessenter rapporterer vi jevnlig, og ellers om relevant informasjon når den foreligger.

Vi kjenner vår rolle og har høy integritet

Ansatte i Baneservice er ansvarsfulle og opptrer alltid i selskapets beste interesse. I tjeneste er vi bevisst våre forpliktelser og at vi representerer selskapet overfor kunder, leverandører, myndighetene og samfunnet rundt oss.

Vi etterstreber effektiv tidsbruk i arbeidstiden og respekterer de forventninger som er satt til oss fra arbeidsgiver. Vi følger selskapets retningslinjer for bruk av IT-utstyr og annet digitalt utstyr.

Anvendelse av innsikt eller påvirkningskraft i selskapet til egen vinning er ikke akseptert i Baneservice. Befinner vi oss i situasjoner hvor våre beslutninger eller handlinger kan oppfattes som motivert av personlig gevinst, melder vi umiddelbart fra til vår nærmeste leder. Vi unngår at personlige relasjoner kan påvirke vår handlingsfrihet eller dømmekraft på jobb. Eksempelvis kan dette dreie seg om interessekonflikter som eierskap eller verv i konkurrerende virksomhet. Ansatte har ikke anledning til å markedsføre produkter eller tjenester som står i et direkte konkurranseforhold til Baneservice sin virksomhet eller interesser.

Baneservice tar de ansattes personvern på alvor og er påpasselig i oppbevaring og bruk av personlig informasjon. Som ansatte respekterer vi våre kollegaers privatliv og selskapets omdømme, også i omgang med sosiale medier.

Baneservice er imot kjøp av seksuelle tjenester. Ansatte i Baneservice skal derfor avstå fra kjøp av seksuelle tjenester på oppdrag eller i tjeneste for selskapet og under opphold i lokaler eid eller leid av Baneservice.

Vi tar miljø og samfunnsansvar på alvor

Vi er bevisst vårt ansvar og rolle i bevaringen av miljøet rundt oss og jobber målrettet for å redusere påvirkningen vi har på omgivelsene.

Våre leveranser skal ha størst mulig positiv miljøeffekt og bidra til en bærekraftig samfunns-utvikling. Et føre-var-prinsipp gjelder i de deler av virksomheten som kan representere miljømessige utfordringer. Virksomheten drives innen rammene for gjeldende miljølovgivning. Videre skal vi arbeide systematisk og kontinuerlig for å redusere egne miljøbelastninger, samt påvirke ansatte, samarbeidspartnere og leverandører i tilsvarende retning.

Alle i selskapet tar et personlig ansvar for å redusere unødig forbruk og utslipp gjennom prosjekters livsløp.

Baneservice er ISO 14001 sertifisert, den mest anerkjente standard for miljøstyring. Med denne sertifiseringen og ISO 9001 sertifisering er vi vårt samfunnsansvar bevisst, og jobber for en bærekraftig fremtid.

Vi anerkjenner vårt bidrag til samfunnet og etterstreber kvalitet og punktlighet i utførelse av alle våre tjenester.

2. Etterlevelse

Alle ansatte skal gjøre seg kjent med og etterleve de etiske retningslinjene. Ledere har et særlig ansvar for at retningslinjene er kjent og blir fulgt, og skal selv gå foran med et godt eksempel.

Brudd på de etiske retningslinjene vil kunne medføre personalmessige konsekvenser og, i særlig alvorlige tilfeller, rapportering til relevant offentlig myndighet.

Baneservice har en varslingsordning for kritikkverdige forhold i selskapet. Alle som blir kjent med kritikkverdige forhold, har rett til og et ansvar for å varsle. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og regelverk, Baneservice sine regler og retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være forhold som kan medføre fare for liv eller helse, mobbing og trakassering, korrupsjon og økonomiske misligheter, myndighetsmisbruk, brudd på personopplysningssikkerheten. Medarbeidere som varsler om kritikkverdige forhold i samsvar med retningslinjene for varsling skal ikke utsettes for represalier eller lignende.

Hvem som skal varsles og hvordan man varsler følger av Baneservice sine retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Retningslinjene er tilgjengelig på Infosporet, Baneservice sine intranettsider og på Baneservice sin nettside.

Aktuelt fra Baneservice

15.2.24

Baneservice skal bidra i tidenes største oppgradering på Bergensbanen

Les mer
Selskap
12.2.24

Baneservice AS avslutter 2023 med gode resultater og en solid ordrereserve

Les mer
Prosjekter
7.2.24

Baneservice skal stå for de jernbanetekniske arbeidene på Randklev bru

Les mer
Se alle nyheter