Hjem
>
Bærekraft
>
Vår tilnærming til bærekraft

Vår tilnærming til bærekraft

Bærekraftig verdiskapning innebærer å ta ansvar for virksomhetens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og å bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom verdiskapning som kan løse samfunnsutfordringer.

Baneservice har som ambisjon å være ledende innenfor arbeid med samfunnsansvar og bærekraft i vår bransje, noe som krever et kontinuerlig og systematisk arbeid over tid.

Vi benytter FNs bærekraftsmål som et utgangspunkt for arbeidet med bærekraft. FNs bærekraftsmål konkretiserer de globale samfunnsutfordringene som vi i felleskap må løse. Av FNs 17 bærekraftsmål er det flere som er relevante i vårt bærekraftsarbeid.

Vår virksomhet

Urbanisering og fortsatt høy, global varehandel vil kreve sikre, effektive og klimavennlige transport- og fraktløsninger for fremtiden. Det er et stort behov for å utvikle fleksible og bærekraftige mobilitetsnettverk – her er jernbanen en svært viktig faktor. Baneservice tar en aktiv rolle i å bygge infrastrukturen for å understøtte fremtidens transportbehov. Samtidig skal vi redusere egne klimagassutslipp med 50% frem mot 2030 gjennom bærekraftig drift og leveranser.

Klima og miljø

Baneservice skal redusere egne klimagassutslipp med 55% innen 2030 på områder vi direkte kan påvirke eller kontrollere; gjennom våre løsninger, leveranser og produkter. Våre leveranser skal ha størst mulig positiv miljøeffekt og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Et føre var-prinsipp gjelder i de deler av virksomheten som kan representere miljømessige utfordringer.

Videre skal vi arbeide systematisk og kontinuerlig for å redusere egne miljøbelastninger, samt påvirke ansatte, samarbeidspartnere og leverandører i tilsvarende retning. Alle i selskapet tar et personlig ansvar for å redusere unødig forbruk og utslipp gjennom prosjekters livsløp.

Sosial bærekraft

Vår suksess er et resultat av innsatsen våre medarbeidere gjør, og deres kompetanse og engasjement. Vi arbeider kontinuerlig for å skape trygge og sikre arbeidsplasser. Vi har tro på et mangfoldig og likestilt miljø, og en kultur hvor respekt, samarbeid og nysgjerrighet leder til innovative løsninger og lønnsomhet.

Baneservice skal ha et arbeidsmiljø som er uten forskjellsbehandling, diskriminering, trakassering og mobbing. Dette er nedfelt i konsernets etiske regelverk. Vi stiller også krav til at våre underentreprenører og leverandører lever opp til samme etiske standard. Baneservice har som mål å øke kvinneandelen i selskapet og spesielt i de operative og tekniske stillingene. Alle arbeidsplasser skal være tilrettelagt for både kvinner og menn.

Baneservice respekterer medarbeidernes rett til å være organisert, og anerkjenner retten til å føre kollektive forhandlinger. Konsernet har avlønningsvilkår i tråd med nasjonal lovgivning, og i tillegg overenskomster med personal organisasjoner. Vi følger opp at gjeldende lover følges av våre underentreprenører og leverandører gjennom jevnlige revisjoner.

Selskapsstyring

Ansvarlig drift og høy integritet danner fundamentet for vår virksomhet og måten vi jobber på. Verdiskapning i Baneservice er basert på ansvarlighet i alle ledd, i samarbeid med kunder, våre ansatte, partnere og andre interessenter. Vi skal alltid følge lover og regler, og praktisere en god og profesjonell selskapsstyring.

Aktuelt fra Baneservice

Bærekraft
3.6.24

Rigger for en grønnere fremtid

Les mer
Selskap
13.5.24

Høy vekst og stabil lønnsomhet for Baneservice

Les mer
Prosjekter
15.2.24

Baneservice skal bidra i tidenes største oppgradering på Bergensbanen

Les mer
Se alle nyheter