Hjem
>
Bærekraft
>
Risikostyring

Risikostyring

Baneservice søker å avgrense eksponeringen mot risiko som ikke kan påvirkes. Risikostyring er et viktig verktøy for at konsernet skal levere gode resultater over tid.  

God og systematisk risikostyring er et strategisk virkemiddel som styrker konkurransekraften og øker verdiskapingen. Standardiserte og handlingsorienterte prosesser for risikostyring gir en enhetlig håndtering av risiko i alle ledd av organisasjonen.

Operasjonell og finansiell risiko

Baneservice er eksponert for risiko av både operasjonell og finansiell karakter.

Operasjonell risiko:
  • Prosjektstyring
  • Valg av prosjekter  
  • Ressursutnyttelse
  • HMS-styring
  • Miljøhendelser
  • IT-systemer og -sikkerhet
Finansiell risiko:
  • Kredittrisiko  
  • Markedsrisiko (rente- og valutarisiko)
  • Likviditetsrisiko  
  • Kapitalforvaltning

Operasjonell risiko

Selskapet har utviklet risikostyringsprosesser i prosjektene som omfatter både tilbuds- og gjennomføringsfasen. Hensikten er ikke å eliminere risiko, men å identifisere, prise og håndtere risiko riktig.

Risikostyring på prosjektnivå er fundamentet for risikoarbeidet i Baneservice, og starter allerede før et tilbud leveres. I alle prosjektene gjennomføres det en risikovurdering før tilbudslevering. I risikogjennomgangen diskuteres muligheter og trusler forbundet med prosjektet, og det settes opp ulike scenarioer innenfor 5–10 forhåndsdefinerte risikogrupper.

Analyse av risiko i tilbudsfasen muliggjør riktig prising og håndtering av risikoen i prosjektet, og følges videre opp i prosjektets gjennomføringsfase. Det gjennomføres økonomisk usikkerhetsanalyser der målet er å etablere et realistisk estimat for prosjektets sluttkostnader, samt gi et konstruktivt bidrag til prosjektets styringsgrunnlag og måloppnåelse.

På tilbud over 30 MNOK deltar administrerende direktør i risikogjennomgangen og godkjenner tilbudet før innlevering. Tilbud med en kontraktssum over 250 MNOK behandles og godkjennes av styret.  

Prosjektstyringsmodellen

Prosjektstyringsmodellen er en del av styringssystemet i Baneservice. Styringssystemet skal bidra til at sikkerhetspolitikken i selskapet følges og at vår virksomhet ikke medfører tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, materiell eller miljø. Selskapet benytter en prosjektstyringsmodell basert på seks beslutningspunkter, B1 - B6. Prosjektmodellen sikrer enhetlig gjennomføring av prosjekter og gir mulighet for erfaringsoverføring fra prosjekt til prosjekt.

Baneservice arbeider systematisk med risikostyring i alle prosjekter. Risiko er en usikker hendelse eller handling som kan ha en positiv eller negativ effekt på prosjektmål som tid, kostnad, omfang, kvalitet eller HMS. Prosjektorganisasjonene gjennomfører detaljerte risikogjennomganger regelmessig, og de vesentligste risikoene i prosjektene, samt mulighetene, gjennomgås i rapporteringsmøtene en gang per måned.

Finansiell risiko

Konsernet følger en finanspolicy vedtatt av styret. Denne beskriver retningslinjer for forvaltningen av kapital, utbyttepolitikk, likviditetsstyring, bruk av finansielle sikringsinstrumenter, garantier med mer.

Konsernets finansfunksjon følger løpende opp denne policyen og rapporterer til styret én gang hvert år. Forfallsstruktur på konsernets låneportefølje og nivået og varigheten av de finansielle sikringene blir løpende justert i henhold til policyen. Konsernet optimaliserer kapitalstrukturen gjennom utbetaling av utbytte. Gjeldende policy er et utbytte tilsvarende 50 % av resultat etter skatt.  

Oppfølging og ansvar

Det er styrets ansvar å påse at Baneservice har god internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring. Det operative ansvaret ligger hos administrerende direktør og hennes linjeledelse. Internkontroll skal bidra til å sikre effektiv drift og forsvarlig håndtering av vesentlige risikoer for å oppnå konsernets forretningsmessige mål.

To ganger per år får styret rapportering om ledelsens vurdering av de vesentligste risikofaktorene som påvirker Baneservice, samt tiltak og oppfølging av disse.

Aktuelt fra Baneservice

15.2.24

Baneservice skal bidra i tidenes største oppgradering på Bergensbanen

Les mer
Selskap
12.2.24

Baneservice AS avslutter 2023 med gode resultater og en solid ordrereserve

Les mer
Prosjekter
7.2.24

Baneservice skal stå for de jernbanetekniske arbeidene på Randklev bru

Les mer
Se alle nyheter